Fysikk 1

FYSIKK 1

155 VIDEOER | FAGKODE: REA3004

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg2

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

RETTLINJET BEVEGELSE Intro
Gjennomsnittsfart
Momentanfart
Gjennomsnittsakselerasjon
Momentan akselerasjon
Bevegelseslikninger ved
konstant akselerasjon
Fritt fall
Parameterfremstilling for
rett linje
NEWTONS LOVER Kraftbegrepet
Newtons lover
Sammensatte systemer
MEKANISK ENERGI Arbeid
Kinetisk energi
Potensiell energi
Totalt arbeid og
kinetisk energi
Bevaring av energi
i tyngdefeltet
Bare tyngden gjør arbeid
Ikkebevart mekanisk energi
BØLGER Bølgelengde, periode
og frekvens
Interferens generelt
Youngs interferensforsøk
Interferens med hvitt lys
TERMOFYSIKK Temperatur
Indre energi
Varme
Termodynamikkens 1ste lov
Faseoverganger
Termodynamikkens 2ndre lov
ELEKTRISITET Ladning og strøm
Spenning
Ohms lov
Seriekobling av motstander
Parallellkobling av motstander
Effekt
ATOMFYSIKK Atommodeller
Elektromagnetisk stråling
og fotonet
Bohrs atommodell
Emisjonsspekteret til H
Absorbsjonsspekteret til H
KJERNEFYSIKK Kjernen og bevaringslover
Radioaktiv stråling
Masse og energi
Fusjon/Fisjon
ASTROFYSIKK Universet-intro
Strålingslovene
HR diagrammet
En stjernes fødsel liv og død
Standardmodellen
TEKNOLOGI Valens- og ledningsbånd
Halvledere og doping
Dioden
Transistoren
Digital fotografering
Elektriske sensorer

Fysikkurs

Scroll to top