Introduksjon matematikk økonomi

Introduksjon matematikk økonomi

199 VIDEOER

Introduksjon økonomi matematikk

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Skal du ta økonomi som en del av din videre utdanning har vi laget et forkurs i økonomi nettopp for deg.
Algebra Potensregler
nte-røtter/Potenslikninger
Vekstfaktor
Annengradslikninger
Faktorisering
Kvadratsetningene
Fullstendige kvadraters metode
Nullpunktsmetoden
Polynomdivisjon
Faktorregelen
Likningssett
Ulikheter
Logaritme-lg
Logaritmesetningene-lg
Logaritmelikninger-lg
Logaritme/eksponentialulikheter
Logaritme-ln
Tallfølger og rekker Tallfølger generelt
Rekker generelt
Aritmetiske tallfølger
Geometriske tallfølger
Aritmetiske rekker
Geometriske rekker
Uedelige geometriske rekker
Uendelige geometriske rekker og konvergensintervall
Funksjoner Funksjonsbegrepet
Rette linjer
Ettpunktsformel
Topunktsformel
Skjæringspunkt mellom to grafer
Polynomfunksjoner
Andregradsfunksjoner
Eksponentiell- og potensiell vekst
Gjennomsnittlig vekstfart
Momentan vekstfart
Derivasjonsregler
Kjerneregelen
Tangentlikning
Funksjonsdrøfting
Deriverte av e^x og lnx
Økonomi Prisindeks
Lønn og kroneverdi
Økonomisk modell
Pris og Etterspørsel
Enhetskostnad og kostnadoptimal produksjonsmengde
Grensekostnad og grenseinntekt
Serielån
Annuitetslån
Sparing og lån
Modeller Lineærmodellering
Polynommodellering
Eksponentiellmodellering
Potensiellmodellering
Logistisk modellering
Lineær modellering Område definert av ulikheter
Optimering digitalt

Innhold matematikk

Scroll to top