21 Oktober 2020

Ny eksamensordning i matematikk

Ny eksamensordning i matematikk blir tredelt:

 

(1) - 1 time med valg/flervalgsoppgaver

(2) - 2 timer med tradisjonelle oppgaver der løsninger og metode som brukes skal begrunnes digitalt

(3) - 2 timer med tekstoppgaver der utforsking, problemløsing og modellering skal føre frem til løsningen.

 

Eksempel på 3 (1P - fagfornyingen):

Ole setter 15 000 kr i begynnelsen av hvert år i 10 år inn på en bankkonto. Renten på innskuddene er 2,8 %.

 

Utforsk og modeller i Python hvordan du ville løst denne oppgaven.

 

Nedenfor ser du videoløsningen i FlipClass.